Dystrybutor wody pitnej naścienny uruchamiany sensorem BF4