x

Zaloguj się

Czy znasz przepisy dotyczące wody pitnej?

 
f1

NOWA DYREKTYWA UNIJNA
W SPRAWIE WODY PITNEJ JUŻ OBOWIĄZUJE! CZY ZNASZ JEJ ZAŁOŻENIA? BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA ZMIANY!

f1

THE NEW EU DIRECTIVE ON DRINKING WATER IS ALREADY IN FORCE! DO YOU KNOW ITS BASICS? GET READY FOR CHANGES!

Na początku roku weszła w życie nowa Dyrektywa UE 2020/2184. Nakłada ona na państwa członkowskie nowe wymagania i obowiązki związane z poprawą jakości wody pitnej na ich terytoriach a także zapewnieniem nieograniczonego dostępu
do wody pitnej w przestrzeni publicznej. Czytaj dalej i dowiedz się więcej.

At the beginning of this year the new EU Directive 2020/2184 has come into force. It imposes new requirements and obligations on the member states related to improvement of drinking water quality within their territories, as well as providing unlimited access to drinking water in public spaces. Read further and learn more.