Rysunek techniczny 142.500.320_GRQ (MCD)

Rysunek techniczny 142.500.320_GRQ (MCD)