Rysunek techniczny 142.400.209_GYQ (RFA)

Rysunek techniczny 142.400.209_GYQ (RFA)